Reglement van orde

Artikel 1. Tot het park heeft een ieder toegang, echter slechts dan, wanneer de artikelen van dit reglement in acht worden genomen.  

Artikel 2. Op het park mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen en andere soortgelijke vervoermiddelen, zoals bromfietsen, kinderfietsen e.d. Deze vervoermiddelen dienen in de daarvoor bestemde rekkken of op andere op het park aangewezen ruimten te worden geplaatst. Auto’s en motoren worden geplaatst op de parkeerplaats binnen de aangegeven vakken.  

Artikel 3. Personen die op het park aanwezig zijn en overlast bezorgen, kunnen door of namens het bestuur worden verwijderd. Ouders zijn verplicht voortdurend toezicht te houden op hun kinderen, zodat zij geen overlast bezorgen.  

Artikel 4. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals:

  • Hinderlijk en onbehoorlijk gedrag.
  • Het maken van muziek, behoudens toestemming van het bestuur.
  • Het spelen met ballen buiten de banen.
  • Het beklimmen van de omrastering.
  • Het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het weggooien van afval.
  • Elke gedraging, waardoor aan gebouw, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade wordt toegebracht.  

Artikel 5. Schade toegebracht aan opstallen, banen en spelmateriaal of het zoek maken daarvan zullen worden verhaald op degene(n), die de schade heeft (hebben) veroorzaakt.  

Artikel 6. Het is verboden honden los te laten lopen op het park.  

Artikel 7. Het is iedereen verboden handel te drijven op het park.

Artikel 8. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers, speelsters of bezoekers.  

Artikel 9. Eenieder, die van de banen gebruik maakt, dient zich aan het baanreglement te houden.  

Artikel 10. Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement.  

Vast gesteld in de bestuursvergadering van 4 oktober 2021 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 342 338

De Sprenk

Geneneind 6A
5761 RH Bakel

KVK-nummer

40235067