Baanreglement

Artikel 1. Het gebruik van de banen is toegestaan aan:

  • Leden die in het bezit zijn van een door de bond verstrekte ledenpas. ·   
  • Personen die volgens de regels zijn geïntroduceerd.
  • Leden van andere verenigingen die voor competitiewedstrijden of voor wedstrijden in het kader van (open) toernooi het park bezoeken.

Artikel 2. De kunstgrasbanen mogen alleen betreden worden met voor deze banen goedgekeurd schoeisel en in gepaste sportkleding (hierop wordt toezicht gehouden). Vóór het betreden van de kunstgrasbaan moeten de schoenen eerst van gravel of andere verontreinigingen worde ontdaan.  

Artikel 3. Verboden zijn al die gedragingen e handelingen, welke naar het oordeel van het bestuur in strijd zij met de goede orde zoals:

  • Hinderlijk en onbehoorlijk gedrag.
  • Elke gedraging, waardoor aan gebouw, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade wordt toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over netten.  

Artikel 4. Het is verboden de spelers op andere banen overlast te bezorgen.  

Artikel 5. Het is verboden een andere dan door de vereniging aangestelde tennisleraar/-lerares te engageren en tennislessen te laten verzorgen.  

Artikel 6. Men is verplicht met eigen tennisballen te spelen, behalve als de reglementen of de Technische Commissie anders voorschrijven. Ballen van andere banen moeten direct worden geretourneerd.  

Artikel 7. Telkens wanneer dit door het bestuur of de daarvoor aangestelde commissie nodig wordt geacht, moet gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden van de in gebruik zijnde banen. Een game mag worden uitgespeeld.

Artikel 8. Het spelen op een baan is pas toegestaan nadat, via de club app, hiervoor een reservering is gedaan. Bij de reservering moeten alle spelers met naam worden opgegeven. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 342 338

De Sprenk

Geneneind 6A
5761 RH Bakel

KVK-nummer

40235067